Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ik laat Fluiten en een Opdrachtgever waarop Ik laat Fluiten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ik laat Fluiten, voor de uitvoering waarvan door Ik laat Fluiten derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Ik laat Fluiten en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik laat Fluiten en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de Opdrachtgever contact op te nemen met met directie van Ik laat Fluiten.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient er ook contact op genomen te worden met de directie van Ik laat Fluiten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Ik laat Fluiten zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Ik laat Fluiten kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ik laat Fluiten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ik laat Fluiten anders aangeeft.

4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ik laat Fluiten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhoging
De overeenkomst tussen Ik laat Fluiten en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor één veldhockeywedstrijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ik laat Fluiten derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ik laat Fluiten is niet verplicht tot het terugstorten van reeds betaalde gelden.

Ik Laat Fluiten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Ik laat Fluiten heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Levering geschiedt af bedrijf van Ik laat Fluiten. De Opdrachtgever is verplicht de scheidsrechters te gebruiken op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname van de diensten van Ik laat Fluiten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Ik laat Fluiten gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen en de scheidsrechters terug te roepen . Het risico van boetes en/of een vervangende fluitplicht gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
Ik laat Fluiten is bij stakingen/afgelastingen gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ik laat Fluiten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ik laat Fluiten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ik laat Fluiten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ik laat Fluiten zijn verstrekt, heeft Ik laat Fluiten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ik laat Fluiten ter beschikking heeft gesteld. Ik laat Fluiten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ik laat Fluiten is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ik laat Fluiten zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ik laat Fluiten gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Ik laat Fluiten bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ik laat Fluiten op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ik laat Fluiten een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ik laat Fluiten gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ik laat Fluiten daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Ik laat Fluiten met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Ik laat Fluiten niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien een wedstrijd uitbesteed aan Ik laat Fluiten twee maal of vaker wordt afgelast, is Ik laat Fluiten gerechtigd om terugstorting van reeds betaalde gelden te weigeren, en is Ik laat Fluiten bevoegd om deze reeds betaalde gelden te reserveren en te gebruiken voor het uitvoeren van zijn taken, zijnde het uitzenden van één of twee scheidsrechters voor de desbetreffende wedstrijd.
Indien Opdrachtgever minder dan 24 uur vóór de wedstrijd bericht van afgelasting uitzendt, is Ik laat Fluiten gerechtigd om het totaal bedrag in rekening te brengen om de gereserveerde scheidsrechters uit te betalen en overige kosten te dekken. Wordt Ik Laat Fluiten vroegtijdig op de hoogte gesteld dan zal 50% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Ik laat Fluiten is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ik laat Fluiten kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ik laat Fluiten op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ik laat Fluiten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Ik laat Fluiten tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ik laat Fluiten gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ik laat Fluiten gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 5 Overmacht
Ik laat Fluiten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ik laat Fluiten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ik laat Fluiten niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Ik laat Fluiten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ik laat Fluiten zijn verbintenis had moeten nakomen.
Ik laat Fluiten kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Voor zoveel Ik laat Fluiten ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ik laat Fluiten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
In het geval van overmacht is Ik laat Fluiten in geen geval verplicht tot teruggave van reeds betaalde gelden.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 5 dagen of uiterlijk 1 dag na wedstrijddatum, op een door Ik laat Fluiten aan te geven wijze.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 12% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Ik laat Fluiten heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ik laat Fluiten kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ik laat Fluiten verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ik laat Fluiten echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Indien Ik laat Fluiten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Ik laat Fluiten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ik laat Fluiten is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Ik laat Fluiten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ik laat Fluiten beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Ik laat Fluiten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ik laat Fluiten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ik laat Fluiten toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ik laat Fluiten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ik laat Fluiten of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Ik laat Fluiten voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien Ik laat Fluiten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ik laat Fluiten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ik laat Fluiten , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ik laat Fluiten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ik laat Fluiten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Ik laat Fluiten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ik laat Fluiten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op www.iklaatfluiten.nl.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Ik laat Fluiten.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.